Genetika

Genetika

2240

Genetikaorqanizmlərin irsiyyəti və dəyişkənliyi haqqında bioloji təlim. Genetika Biologiya fənləri kompleksində mərkəzi yerlərdən birini tutur. Müasir genetika, irsiyyət və dəyişkənlik hadisəsini-biokimya, biofızika, sitolo-giya, embriologiya, mikrobiologiya, zoologiya, botanika, seleksiya, bitkiçilik və hey-vandarlıq kimi bioloji elmlərin nailiyyətlərinə əsaslanaraq öyrənir. Genetik tədqiqatlar, biologiyanın nəzəri sahəsini və habelə zootexniyanı, baytarlığı, kənd təsərrüfatı hey-vanlarının seleksiyasını, bitkilərin seleksiya və toxumçuluğunu, tibbi xeyli zənginləş-dirmişdir.

Molekulyar səviyyədə genetik tədqiqatların əsas obyekti nuklein turşuları - DNT və RNT-nin molekullarıdır. Bunlar irsi informasiyanın saxlanılmasını, ötürülməsini və realizə olunmasını təmin edir.

Virusları, bakteriyaları, göbələkləri, bitki və heyvan hüceyrələrini orqanizmdən kənar (in vıtro) becərmək və onların nuklein turşularını öyrənmək, orqanizmlərin hə-yat fəaliyyəti prosesində genlərin təsirinin qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan verir.

DİGƏR məqalələr

 • Çəyirtkələrdən nəqliyyat probleminə həll yolu!
  Çəyirtkələrdən nəqliyyat probleminə həll yolu!
  in: 9

  Keçirilən təcrübələrdə çəyirtkələrin üzərlərinə gələn cisimə əvvəlcə elektron siqnal göndərdikləri və yerini müəyyən edib dərhal öz istiqamətlərini dəyişdirdikləri məlum olmuşdur.

 • Yeni canlı növləri tapıldı!
  Yeni canlı növləri tapıldı!
  in: 2

  Hind Okeanının təxminən 3 km dərinliyində isti su qaynaqları ətrafında 6 yeni canlı növü kəşf edilmişdir.

 • Yarpaqların informasiya emalı
  Yarpaqların informasiya emalı
  in: 1

  Aparılan son araşdırmalara qədər bu bölünməyə görə CO2 qəbulunda durğunluq yarandığı düşünülürdü.

 • Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  Hüceyrə qılafının bəzi xüsusiyyətləri
  in: 7

  Bəzən hüceyrəyə daxil olan molekullar böyük olur, bu zaman qılaf ətrafdakı fermentləri köməyə çağırır. Fermentlərin köməyi ilə qılafın üzərindəki məsamələr genişləndirilərək lazımi molekul hüceyrəyə daxil edilir.