Genetika

Genetika

1843

Genetikaorqanizmlərin irsiyyəti və dəyişkənliyi haqqında bioloji təlim. Genetika Biologiya fənləri kompleksində mərkəzi yerlərdən birini tutur. Müasir genetika, irsiyyət və dəyişkənlik hadisəsini-biokimya, biofızika, sitolo-giya, embriologiya, mikrobiologiya, zoologiya, botanika, seleksiya, bitkiçilik və hey-vandarlıq kimi bioloji elmlərin nailiyyətlərinə əsaslanaraq öyrənir. Genetik tədqiqatlar, biologiyanın nəzəri sahəsini və habelə zootexniyanı, baytarlığı, kənd təsərrüfatı hey-vanlarının seleksiyasını, bitkilərin seleksiya və toxumçuluğunu, tibbi xeyli zənginləş-dirmişdir.

Molekulyar səviyyədə genetik tədqiqatların əsas obyekti nuklein turşuları - DNT və RNT-nin molekullarıdır. Bunlar irsi informasiyanın saxlanılmasını, ötürülməsini və realizə olunmasını təmin edir.

Virusları, bakteriyaları, göbələkləri, bitki və heyvan hüceyrələrini orqanizmdən kənar (in vıtro) becərmək və onların nuklein turşularını öyrənmək, orqanizmlərin hə-yat fəaliyyəti prosesində genlərin təsirinin qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan verir.

DİGƏR məqalələr

 • Rudiment orqan yoxdur!
  Rudiment orqan yoxdur!
  in: 3

  İnsan oturarkən çanaq sümüyünün aşağı hissəsini təşkil edən 2 oturaq sümüyü və büzdüm sümüyü tripod forma yaradaraq düzgün oturmağımızı təmin edir. Oturan şəxs qabağa əyildikdə ağırlıq oturaq sümüklərinə, geriyə

 • Pişiklər necə xilas olurlar?
  Pişiklər necə xilas olurlar?
  in: 2

  Aparılan tədqiqatlara əsasən, havada qol və ya ayaqlarını açaraq müvazinəti saxlamağa çalışan pişiyin düşmə sürəti 96 km/saat-dır.